Ομιλητές

Shaffer Timothy J.

Shaffer Timothy J.

Διευθυντής της Πρωτοβουλίας SNF Ithaca/Πρόεδρος του τμήματος Πολιτικού Διαλόγου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ο δρ Timothy J. Shaffer είναι πρόεδρος του τμήματος Πολιτικού Διαλόγου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και διευθυντής της Πρωτοβουλίας SNF Ithaca της σχολής Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης Joseph R. Biden του Πανεπιστημίου του Delaware. Ο Shaffer είναι συγγραφέας/συν-επιμελητής επτά βιβλίων, μεταξύ των οποίων τα Deliberative Pedagogy: Teaching and Learning for Democratic Engagement (Αναστοχαστική Παιδαγωγική: Διδασκαλία και Μάθηση για την Ενίσχυση της Δημοκρατικής Συμμετοχής), Creating Space for Democracy: A Primer on Dialogue and Deliberation in Higher Education (Δημιουργώντας Χώρο για τη Δημοκρατία: Εισαγωγή στον Διάλογο και τις Διαβουλεύσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) και το πιο πρόσφατο, Teaching Democratic Ideals to Public Affairs Students: Findings and Reflections from Diverse Course Designs (Διδασκαλία του Δημοκρατικού Ιδεώδους σε Φοιτητές Δημόσιας Πολιτικής: Ευρήματα και Προβληματισμοί από Διαφορετικά Μαθήματα) από τις εκδόσεις Routledge. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Cornell.